Algemene voorwaarden Odara BV

Odara BV gevestigd en kantoorhoudende te:
4515 RN te IJzendijke aan de Scahnsestraat 7 - 9 hierna te noemen: Verkoper

AV: Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Verkoper.: Odara BV 
Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

AV: Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Odara BV en een koper waarop Odara BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Odara BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

AV: Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen
1. Offertes van Odara BV zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Odara BV niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Odara BV 's offerte c.q. orderbevestiging. 

3. In offertes c.q. orderbevestigingen van Odara BV genoemde levertijden en andere voor door Odara BV te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. 

4. Door Odara BV opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. 

5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. 

6. Odara BV is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

AV: Artikel 4: Levering
1. De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. 

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

AV: Artikel 5. Levertijd
1. Door Odara BV opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 

2. Bij niet tijdige levering dient de koper Odara BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Odara BV een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 

3. De door Odara BV opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

AV: Artikel 6. Deelleveringen
Het is Odara BV toegestaan verkochte goederen en of bestellingen in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Odara BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

AV: Artikel 7. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren goederen buiten Nederland moeten worden gebruikt is Odara BV er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. 

2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de huurovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

AV: Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Odara BV een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

AV: Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Odara BV en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: 

indien na het sluiten van de overeenkomst aan Odara BV omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

indien Odara BV de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. 

In genoemde gevallen is Odara BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen. 

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Odara BV. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Odara BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3. Een overeenkomst is nimmer te ontbinden voor speciaal bestelde goederen en/of diensten. Vraag hiernaar voordat u goederen aanschaft.

AV: Artikel 10. Garantie
1.Odara BV garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leverings documenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur. 

2. Indien een product een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Odara BV kan er voor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. 

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. 

4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: stoten, vallen, en niet juist plaatsen/verwijderen van de zaak. 

5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. 

6. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Odara BV, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.

AV: Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Odara BV geleverde zaken blijven het eigendom van Odara BV totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Odara BV gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. 

2. Door Odara BV geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Odara BV dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Odara BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Odara BV zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Odara BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

AV: Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de goederen bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. 

Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 

of de juiste zaken zijn geleverd; 

of de afgeleverde goederen wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; 

of de afgeleverde goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Odara BV te melden. 

3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan Odara BV.

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 

5. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Odara BV worden geretourneerd.

AV: Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: 

- in Nederlandse valuta 

- exclusief BTW 

- op basis van door Odara BV gehanteerde minimum hoeveelheden 

- exclusief transportkosten 

2. Indien Odara BV met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Odara BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Odara BV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziende omstandigheden. 

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

AV: Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum op een door Odara BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

2. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 11.20% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. 

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Odara BV en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. 

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

AV: Artikel 15. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. 

2. Indien Odara BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

AV: Artikel 16. Aansprakelijkheid
Odara BV is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde goederen geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden. 

2. Odara BV is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Odara BV of haar ondergeschikten; 

3. De aansprakelijkheid van Odara BV is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Odara BV in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. 

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Odara BV aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Odara BV beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5. Odara BV aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door Odara BV van Odara BV's producten, tengevolge van de staat van onderhoud waarin de apparatuur van koper zich bevind

AV: Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Odara BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Odara BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Odara BV daaronder begrepen. 

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Odara BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Odara BV niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

3. Indien Odara BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

AV: Artikel 18. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Odara BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

AV: Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

© 2020 Odara BV. Alle rechten voorbehouden. Privacy

Delen